Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

prezesowa
4761 e37e 500
Reposted fromslodziak slodziak
prezesowa
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
prezesowa
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaczekoladowamamba czekoladowamamba
prezesowa
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
prezesowa
From my first time reading it, this quote has stuck with me
Reposted fromfabs3 fabs3 viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
prezesowa
7715 c292
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viaqqmemore qqmemore
7718 bf68
Reposted fromdollykiss dollykiss viaqqmemore qqmemore
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaslodziak slodziak
prezesowa
5171 5cac
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaslodziak slodziak
prezesowa
0332 f480 500
Reposted fromslodziak slodziak
prezesowa
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
prezesowa
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix
prezesowa
9260 c86d
Reposted fromskatrix skatrix
prezesowa
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viawind-whistler wind-whistler

June 30 2015

prezesowa
1104 1c6e
Reposted fromlittlefool littlefool viaslodziak slodziak
prezesowa
9034 f4b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaqqmemore qqmemore
prezesowa
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaslodziak slodziak
prezesowa
5294 8707
Reposted fromcalifornia-love california-love viaslodziak slodziak
prezesowa
1753 89f3
Reposted fromslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl